Tak tanecznie już dawno nie było! Grupa AM z nowością pt: „Szelki”

Zespół AM został zało­żony w 2006 roku przez Andrzeja Klicz­kow­skiego.
For­ma­cja prze­ka­zuje słu­cha­czom dużą dawkę ener­gii co gwa­ran­tuje udaną zabawę.
Prze­ko­nać się o tym możemy obser­wu­jąc kanał AM na plat­for­mie YouTube.

For­ma­cja two­rzy oraz gra muzykę disco polo i nie tylko.
Zespół zade­biu­to­wał utwo­rem pt. „Za Twe oczy”, który okazał się strzałem w dziesiątkę!
AM w swoim dorobku posiada już kilka swo­ich utwo­rów, które zado­mo­wiły na nie­jed­nym weselu w całej Pol­sce.
Do utwo­rów zostały rów­nież nagrane tele­dy­ski, które cie­szą się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią.
Wiel­kim atu­tem jest to, że zespół wystę­po­wał pod­czas kon­cer­tów z naj­więk­szymi gwiaz­dami disco polo m.im Akcent, Weekend, Power Play, Mejk, Mig. 

Zespół cały czas tworzy nowości dla swoich odbiorców których grono cały czas sukcesywnie się powiększa.
Dziś na łamach naszego portalu prezentujemy nowość zespołu AM pt: „Szelki”.
Zwariowana i melodyjna propozycja na nadchodzące lato i sezon imprezowy.

Już teraz gorąco polecamy i zapraszamy do oglądania!


Radio FTB

Disco Polo

Disco Polo

Back to top button


iskar droga

pobierz aplikację